سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار گروه عمران
روزبه صدری – کارشناس ارشد سازه ،

چکیده:

دستورالعملهای طراحی سازه ها ،کنترل نیاز دورانهای موضعی گره رابه صورت کمتر ازظرفیت دورانهای گره ضروری می داند.درحال حاضر مهمترین هدف درطراحی سازه ها نحوه مقاوم نمودن انها دربرابر نیروهای جانبی می باشد با درنظر گرفتن عملکرد لرزه ای مناسب سیستم ترکیبی یا دوگانه درسازه های بلند توصیه بیشتر آیین نامه ها جهت مقاوم نمودن این نوع سازه ها دربرابر بارهای جانبی بکارگیری این نوع سیستم می باشد با توجه به اینکه تغییرمهاربند درارتفاع سازه ها کمتر مورد توجه مهندسان سازه قرار گرفته است لیکن بررسی رفتارلرزه ای سازه های فلزی با تغییر مهاربند درارتفاع سازه از اهمیتی خاص برخوردار است برای این منظور تعدادی ازقابهای خمشی فولاد ی با دهانه های متفاوت را با مهاربندی پس ازبارگذاری و طراحی براساس استانداردهای ایران تحت ۳ زلزله طبس ،ناغان و رودسر مورد تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی قرارگرفته و با تغییر نوع مهاربندی درارتفاع این قابها و بررسی درحداکثر دورانهای موضعی سازه ازتحلیل تراز مناسب جهت تغییر نوع مهاربندی پیشنهاد گردیده است . درانتها نتیجه گردید که تغییر درنوع سیستم مهاربندی درتراز مشخصی ازارتفاع می تواند درکاهش حداکثر دوران موضعی گره ها ی سازه تحت زلزله موثر باشد .