سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصلح الدین رضایی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب اصفهان
اسماعیل حقیقت – کارشناس بخش تحقیقات خاک و آب اصفهان

چکیده:

در روش آبیاری سطحی، میزان تخلیه مجاز رطوبت خاک د رمنطقه موثر نفوذ ریشه قبل از هر نوبت آبیاری برای برنامه ریزی آبیاری (زمان شروع آبیاری و میزان آب مصرفی) و اثر آن بر عملکرد گیاه موردنیاز است. اثر ترکیب فاکتوریل سه سطح ۵۰، ۷۰ و ۹۰ درصد، تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک در مراحل قبل و بعد از گل دهی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و رشد رویشی پنبه رقم ورامین در یک خاک Silty Clay Loam در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی درچهار تکرار در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان در منطقه رودشت در جلگه رودخانه زاینده رود مورد مطالعه قرار گرفت.
میانگین عملکرد وش پنبه برابر با ۳/۵۹ تن در هکتار، وزن یک غوزه ۵/۳۶ و تعداد غوزه در بوته ۸/۸۳ و ارتفاع نهایی گیاه در زمان برداشت ۷۹/۲ سانتیمتر و درصد پوشش نهایی ۷۵/۹ بود. اثر رژیم رطوبتی بعد از گل دهی بر عملکرد پنبه، ارتفاع بوته تعداد غوزه در یک بوته، وزن یک غوزه در سال ۷۶ در حد یک درصد و قبل از گل دهی بر ارتفاع بوته، تعداد غوزه در بوته و وزن یک غوزه در سال ۷۶ در سطح احتمال ۵درصد معنی دار گردید.
بالاترین عملکرد از تیمار ۵۰ درصد کسر رطوبتی قبل و ۵۰ درصد بعد از گل دهی بدست امد و باتیمار ۹۰ درصد کسر رطوبتی قبل و ۷۰ درصد بعد از گل دهی اختلاف معنی داری نداشت. بالاترین راندمان مصرف آب از تیمار ۹۰ درصد کسر رطوبتی قبل و ۷۰ درصد بعد از گل دهی و کمترین آن در تیمار ۵۰ درصد کسر رطوبتی قبل و بعد از گل دهی بدست آمد. با توجه به نتایج حاصله اولین نوبت آبیاری حدود یک ماه پس از کشت و ۲ تا ۳ نوبت آبیاری تا شروع مرحله گل دهی با دور ۱۰ تا ۱۴ روزه و ۵ تا۶ نوبت تا زمان برداشت با دور ۱۲ تا ۱۶ روز، با خیس کردن خاک تا حد ظرفیت زراعی در هر نوبت ابیاری تا عمق ۶۰ و ۸۰ سانتیمتر بترتیب در مراحل قبل و بعد از گل دهی در شرایط مشابه این آزمایش (مصرف ۸۰۰ الی ۹۰۰ میلیمتر آب) جهت تولید اقتصادی پنبه با توجه به کمبود منابع آب در منطقه توصیه می گردد.