سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
آرش جاعل – استادیار دانشگاه پیام نورجمهوری اسلامی ایران
زهرا باقری نسب – استادیار دانشگاه پیام نورجمهوری اسلامی ایران

چکیده:
یکی ازپارامترهایی که درکشاورزی برکیفیت آب تاثیر دارد مقدارسدیم قابل جذب برای گیاه می باشد تخمین مقدار آن احتیاج به وسایل ازمایشگاهی داشته و چنانچه بتوان مقدار آن را توسط روشهای هوش مصنوعی تخمین زد میتوان درصورت لزوم کیفیت آب را برای کشاورزی درشرایط مختلف تعیین نمود دراین تحقیق ازشبکه عصبی مصنوعی برای تخمین مقدار این پاارمتر استفاده گردید ۱۰پارامتر ورودی شامل سه متغیر دبی هدایت الکتریکی و PHآب که اندازه گیری آنها درایستگاه های هیدرومتری وبه راحتی انجاممیگیرد و یونهای سدیم کلسیم منیزیم پتاسیم سولفات و کربنات و کلر به عنوان ورودی مدل معرفی شده اند دوسناریو تعریف شد درسناریوی اول فقط مفدار دبی هدایت الکتریکی و PH آب به عنوان متغیرهای ورودی درنظر گرفته شدند و درسناریوی دوم تمام پارامترها به عنوان ورودی به مدل معرفی شدند نتایج نشان داد که استفاده ازسناریوی دوم نتایج به مراتب بهتری نسبت به سناریوی اول دارد