سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سهراب احمدی کندجانی – پژوهشکدة فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز-ایران – آزما
رژیس بغیه – آزمایشگاه POMA دانشگاه آنژه، آنژه- فرانسه
میشل نونزی – آزمایشگاه POMA دانشگاه آنژه، آنژه- فرانسه
حبیب تجلی – پژوهشکدة فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز-ایران

چکیده:

در این کار تجربی پدیده دوشکستی نورالقائی و ایجاد توری برجسته سطحی در یک سری از پلیمرهای متاکریلات مورد مطالعه قرار گرفته است. اثر ساختار مواد، همچون طول رنگینه آزو، دمای گذار شیشه ای و ساختار مولکولی رنگینه آزو بر روی دوشکستی نورالقائی و توری برجسته سطحی بررسی شده است. همینطور نحوة شکل گیری نوری توری برجسته سطحی خودالقائی این مواد در این مقاله آورده شده است.