سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا روستاآزاد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا بهاری – کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی

چکیده:

دو روش مرسوم کروماتوگرافی Immunoaffinity و Size-exclusion برای جداسازی و خالص سازی آنتی ژن سطحی هپاتیتB در فرایند تولید واکسن بیماری هپاتیت B در این مقاله بررسی شده است.
برای اجرای کروماتوگرافی میل ترکیبی (Immunoaffinity chromatography)مراحل مهم عبارتند از تثبیت آنتی بادی(Murine monoclonal antibody)شستشو و جداسازی آنتی ژن از آنتی بادی متصل به ستون .نوع اتصال ،اجزاء به ستون و قابلیت انتخابگری بالای آن درصد جداسازی مناسبی را در یک مرحله نتیجه می ده د.مراحل کروماتوگرافیSize-exclusionاز سا دگی نسبی بیشتری برخوردارند و با توجه به روش جداسازی ، که بر اساساندازه ذرات می باشد، جداسازی پروتئین با ساختمان مناسب (مونومر) از پروتئینهای بهم چسبیده (الیگوم ر) امکان می یاب د. در این مقاله آخرین روشها و مطالعات انجام شده برای افزایش کارایی این دو روش کروماتوگرافی و نیز مزایای نسبی هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است.