سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد مهرابی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم
سیدهادی رحیمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

کانسار آنتیموان شوراب در ۷۵ کیلومتری جنوب شهرستان فردوس و ۸ کیلومتری شمال محلی به نام شوراب قرار گرفته و یکی از مهمترین کانسارهای انیتموان ایران است. این کانسار در یکی از پنج زون اصلی فلز زایی آنتیموان ایران قرار گرفته است. کانی شناسی این کانسار ساده بوده و بیشتر از اسنیبینیت تشکیل شده است، ولی کانیهای مانند پیریت، کالکوپییت، گالن، اسفالریت ، انارژیت و تتراهدریت به صورت فرعی کانسار راهمراهی می کنند. کانی سازی درون شکستگی ها انجام شده و کنترل کننده ساختمانی نقش اساسی در شکل گیری کانسار داردرگه های معدنی بیشتر در آن دسته از شکستگی هایی که راستای خاوری – باختری دارند، جای گرفته اند. گسلهای امتداد لغز چپ گرد با راستای N15W در کل منطقه شوراب و معادن نزدیک آن مانند گله چاه و چوپان نقش اصلی را در کنترل کانه زایی بر عهدهدارند. رگه های معدنی درون سنگهای ولکانیک اسیدی به ویژه لیولیت ها و داسیت ها قرار دارند و در ارتباط با ولکانیسم پالئوژن هستند. دگرسانی در شوراب گسترده و دارای زون بندی مشخص است و از سمت رگه به بیرون به صورت دگرسانیهای پتاسیک، سریسیتیک، پروپیلیتیک و آرژیلیک دیده می شود. کلریت ، بیوتیت، سریسیت، کائولن، مونت و موریونیت و اکسیدهای آهن مهمترین کنیهای حاصل از دگرسانیهای گوناگون در منقه مورد مطالعه هستند. با توجه به گسترش دگرسانی می توان به حجم زیاد سیالهای گرمابی و عملکرد گسترده آنها پی برد. شواهد موجود نشان می دهد کمپلکس حمل کننده فلز در کانسار شوراب از نوع سولفیدی است. با توجه به انواع دگرسانی، کانی شناسی ساده، کمپلکس حمل کننده، کمی پراکنش ماده معدنی در سنگ میزبان و رگه ای بودن، کانسار آنتیموان شوراب یک کانسار اپی ترمال با میزبان ولکانیک است که در زون حاشیهفرو رانش جای گرفته است.