سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

لیلی بسطامی – دانشگاه شهید بهشتی ، د انشکده علوم زمین
میرضا موسوی – دانشگاه شهید بهشتی دانشکدۀ علوم زمین
سیده طاهره حسینی نیا – شرکت ملی نفت مناطق مرکزی

چکیده:

در این تحقیق مطالعات پتر و گرافی ( تعداد ۷۰۰ مقطع ناز ک) و چاه پیمایی (نمو د ارهای چاه پیمایی ) بر روی سه ۲ و ۳) در میدان گازی گشوی جنوبی ا نجام شد ه است. بررسی ، مقطع تحت الارضی سازند آسماری (چاههای شمار ه ۱ فر آیندهای دیاژنتیکی ، بافت سنگ شناسی ( مطالعات پتروگرافی) و همچنین خصوصیات مخزنی سازند از قبیل میزان تخلخل ، نفوذپذیری ، حجم شیل ، آب اشباع شدگی و نوع تخلخل ( مطالعات چاه پیمایی با استفاده از نرم افزار IP) نشان دهند ه ارتباط و وابستگی بین آنها می باشد. با کاهش حجم شیل از بالا به طرف اعماق پایینی سازند ، بافت سنگ شناسی از ماد ستون تا گرینستون تغییر می کن د. با گسترش بافت گرینستون در ساختار سنگ ، مقدار تخلخل به دلیل سیمانی شدن بخش عمد ه فضاهای بین دانه ای کاهش می یابد. تراکم نیز نقش مهمی درکاهش تخلخل این سازند دارد که به سمت اعماق پایینی گ سترش بیشتری یافته است. بالا بودن مقدار تخلخل در قسمتهای بالایی سازند مربوط به فرآیند انحلال می باشد که موجب گسترش تخلخل های ثانویه گردیده اس ت. مطالعات پتروگرافی و چاه پیمایی نشان
دهند ه این هستند که با کاهش مقدار تخلخل به سمت اعماق پایینی ، نوع تخلخل سازند نیز تغییر می کند . تخلخل غالب در ا عماق بالایی ریز تخلخل ها ی بین بلوری می باشند و در اعماق پایینی بیشتر بقایای تخلخل های بین دانه ای گسترش دارند. تخلخل حاصل از شکستگی و تخلخل بین بلوری در میدان مورد مطالعه برخلاف سایر میادین اهمیت چندان ی ندارند . با تغییر در نوع تخلخل که موجب تغییر در نفوذپذیری می شود ، مقدار اشباع شدگی هیدروکربن نیز تغییر می کند . با گسترش تخلخل های مفید بین دانه ای در اعماق زیرین سازند عل ی رغم پایین بودن تخلخل کلی ، مقدار اشباع هیدروکربن افزایش می یابد ولی در اعماق بالایی با گسترش ریز تخلخل ها و فضاهای موئینه ، نفوذپذیری کاهش و آب اشباع شدگی افزایش می یابد.