سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کتایون اسمعیلی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پرستاری مامایی
ماندانا اسمعیلی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پرستاری مامایی
شیرین ایرانفر – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پرستاری مامایی
فرشته مهدی آبادی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پرستاری مامایی

چکیده:

آموزش رفتارهای جنسی از مسائل مهم و از اولویتهای بهداشتی در هر جامعه می باشد و بر اساس اعتقادات ملی و مذهبی هر کشور و نیز بر پایه فرهنگ و باورهای هر جامعه برنامه ریزی می گردد . و قبل از برنامه ریزی لازم است نظرافراد کلیدی در مورد این مسئله را جویا شویم و به همین دلیل به بررسی دیدگاههای آموزگاران شهر اهواز در مورد آموزش رفتارهای جنسی به نوجوانان در سال ۱۳۸۴ پرداختیم .مواد و روشها : این مطالعه بر روی ۵۲ آموزگار انجام شد نمونه ها حداقل دارای یک سال تجربه تدریس در آموزش و پرورش را داشتند و به شکل خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند . ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه ای دو قسمتی بودشامل اطلاعات دموگرافیک و ۵۰ عبارت در ارتباط با اهداف پژوهش که توسط نمونه های پژوهش کامل گردید و از مقیاس لیکرت جهت درجه بندی پاسخها استفاده شد . اعتبار و اعتماد علمی پرسشنامه اندازه گیری شد . جهت تجربه و تحلیل اطلاعات از ابزار (اس پی اس اس ) استفاده شد در ایران گروه بخصوصی بطور مستقیم مسئولیت آموزش نوجوانان را بر عهده ندارند لذا می توان از نظرات افراد کلیدی جهت برنامه ریزی در این زمینه یاری جست و در صورت نیاز افراد کلیدی را نیز بشکل مناسب آموزش داد البته انجاماین کار نیازمند انجام پژوهشهای بسیاری می باشد