سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ناهید کرمی – مربی دانشگاه علوم پزشکی تبریز- تبریز دانشکده پرستاری و مامایی
مژگان لطفی –
فرحناز عبدالله زاده –

چکیده:

رضایتمندی بیمار مفهومی است که امروزه در مراقبت های بهداشتی و درمانی اهمیت ویژه ای یافته و یکی از اهداف مهم و اولویت دار سیستم های بهداشتی و درمانی است . از ننتایج مهم با توجه به کیفیت ، رضایت بیماران از نحوه ارایه خدمات می باشد . رضایت بیمار واکنشی شناختی است که تحت تاثیر عوامل گوناگونی می باشد. تعیین عوامل موثر بر رضایت ، شیوه ای غیر مستقیم جهت دستیابی به میزان رضایت واقعی بیماران قلمداد می گردد. در این راستا ارزیابی رضایت بیمار با تعیین فاکتورهای موثر بر رضایت و پی بردن به انتظارات و نیازهای بیماران و رفع علل نارضایتی می تواند سطح ارایه خدمات و در نتیجه رضایت بیماران را بالا برده و به دنبال آن بهبود جسمی و ورانی آن ها نیز بهتر و سریعرت صورت گیرد . تا هدف سیستم بهداشتی که همان ارتقای کیفیت مراقبت است حاصل شود. زیرا بی گمان نمی توان به یک اورژانس خوب و کارا دست یافت مگر آن که از نیاز های بیماران آگاه شده ، و بتوان انتظارات آنها را برآورده کرد.
روش کار :
این پژوهش یک مطالعه توصیفی است. جامعه پژوهش بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی – درمانی سینا و امام خمینی (ره) دانشکده علوم پزشکی تبریز می باشند. و واحد های مورد پژوهش ۳۸۰ نفر از بیماران بودند که با روش نمونه گیری آسان بعد از ترخیص انتخاب گردیدند.
یافته ها:
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عوامل مربوطه به محیط فیزیکی (۹۷/۶۵%)، نیروی انسانی (۹۰/۶۷%) ، وسایل و تجهیزات (۱۰/۶۸%) ، و عوامل مدیریتی (۹۳/۴۶%) ،بر رضایت بیماران تاثیر دارند . همچنین سایر یافته ها نشان داد که همراهان بیمار ، اخلاق خوب و برخورد مناسب پزشک ، پرستار ، دانشجو و سایر پرسنل را بر رضایت خود موثر می دانند. تهیه دارو توسط همراه بیمار بیشتر از سایر موارد باعث نارضایتی آنها گردید.
نتیجه گیری:
یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر این بود که بیماران به ترتیب اولویت وسایل و تجهیزات ، نیزوی انسانی ، محیط فیزیکی و عوامل مدیریتی را بر رضایت خود موثر می دانند و مدیران پرستاری لازم است عوامل فوق را در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی به منظور بهبود مراقبت ها تقویت نموده تا رضایت بیمار افزایش یابد. همچنین امید است که یافته های حاصل از این پژوهش بتواند مورد توجه مسئولین قرار گیرد تا در زمینه باز سازی فضاهای فیزیکی بیمارستانها ، فراهم آرودن تجهیزات ، امکانات مناسب و کافی ،بکارگیری نیروهای انسانی ماهر و سازماندهی بخش اورژانس که تاثیر بسزایی رد ایجاد رضایت بیماران دارد گامهای اساسی بردارند.