سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسیب بقائی – دانشآموختۀکارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهر
محمد چیذری – استاد گروه و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
غلامرضا پزشکی راد – دانشیار گروه و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
زهرا حاجی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

کشاورزی را میتوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور دانست که درصد قابل توجهی از شاغلان را بهخود اختصاص داده است , بنابراین توجه جدی به این بخش از اقتصاد کشور و قشر بزرگ شاغل در آن و نیز توسعه و بهبود وضعیت کنونی آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است . از طرفی توسعۀ کشاورزی در گرو حمایتهای همه جانبۀ دولت و سازمانهای دستاندرکار است , چرا که بیشترِ شاغلین خانواده بزرگِ کشاورزی را قشرهای کم درآمد تشکیل میدهند . سؤال مطرح شده در اینجا این است که چگونه میتوان به یاری کشاورزان بیبضاعت و در کل روستائیان شتافت و
علاوه بر کاهش فقر , توسعۀ کشاورزی را نیز موجب شد؟ تأمین مالی خرد که از روشهای توانمندسازی قشرهای کم درآمد بهشمار میرود و بهمعنای ارائه وامهایی با مبالغ کم و بدون دریافت وثیقه به این اقشار , که فرد موظف به بازپرداخت آنها در کوتاه مدت میباشد، آورده شده بهعنوان راهکاری جهت تحقق این امر محسوب میشود . هدف این تحقیق بررسی دیدگاه روستائیان حوزۀ آبخیز زرچشمۀ هونجان در خصوص نقش بانک کشاورزی در توسعۀ بخش کشاورزی از طریق عرضۀ اعتبارات خرد میباشد که به روش توصیفی – همبستگی انجام شده است . جامعۀ آماری این
تحقیق در حدود ۵۰۰۰ نفر از روستائیان حوزۀ آبخیز زرچشمۀ هونجا ن میباشد که تعداد ۱۲۷ نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران بهعنوان نمونه انتخاب شدند . پرسشنامهای خودساخته ابزار گردآوری اطلاعات میباشد . روایی ظاهری پرسشنامه با کسب نظر متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان بانک کشاورزی و اعمال اصلاحات لازم مورد تأیید قرار گرفت . پایای تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کرونباخ آلفای در حدود %۸۷ بهدست آمد . نتایج تحقیق نشان میدهد که میزان تمایل کشاورزان برای استفاده از اعتبارات ارائه شده توسط بانک کشاورزی در حد زیاد و دیدگاه روستائیان در خصوص نقش بانک کشاورزی در توسعۀ کشاورزی حوزه آبخیز در حد " مثبت و عالی " است . تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر که بین میزان استفاده از کانالهای ارتباطی و دانش روستائیان از اعتبارات خرد عرضه شده توسط بانک کشاورزی رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد