سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره قرشی – دانشکده پرستاری مامایی رفسنجان
شایسته اسماعیلزاده – دانشکده پرستاری مامایی رفسنجان

چکیده:

یکی ازاهداف اصلی ازدواج تامین نیازهای جنسی در محیط خانواده بوده و در دین مبین اسلام زن به تسلیم بودن در مقابل درخواستها و نیازهای جنسی شوهر سفارششده است . عدم توجه زنان بهنیازهای جنسی همسرانشان می تواند از یکسوسبب تمایل مرد به تامین این نیازها در خارج از محیط خانواده شده و از سوی دیگر باعث نارضایتی جنسی و سپسنارضایتی از زندگی زناشویی بطور کلی گر دد . هدف از اجرای این تحقیق بررسی کیفیت توجه زنان به نیازهای جنسی همسرانشان و تاثیری که می تواند عدم توجه به این نیازها بر روابط زناشویی زوجین داشته باشد ، از دیدگاه خود زنان می باشد جامعه پژوهشرا تمام زنان متأهل۴۹-۱۵ساله که بعنوان همراه بیمار به بیمارستان نیک نفسرفسنجان مراجعه کرده بودند تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات یکپرسشنامه پژوهشگر ساخته بود .تعداد نمونه ۱۴۰ نفر بوده و تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه پژوهشگر با واحدهای پژوهشانجام گرفت .روشنمونه گیری مبتنی بر هدف بوده پساز دسته بندی پاسخها , اطلاعات واردکامپیوتر شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت توجه بیشتر زنان به نیازهای جنسی همسرانشان میتواند باعث بهبود ارتباط همسرانشان با آنها و کاهش تنشدر محیط خانواده شود و بالعکسبی توجهی آنان مشکلات بعدی را برای خودشان بدنبال خواهد داشت . بر این اساس برای دریافت بهترین باز خورد و بر اساستاکید شرع مقدسباید زنان را به توجه بیشتر و پیوسته به نیازهای جنسی همسرانشان توصیه کرد .