سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیده مرجان مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه شیراز- کارشناس پژوهشی ج
ابوالفضل شرافت – دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه شیراز – مدیر تعالی شرک

چکیده:

امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته، تجارت الکترونیکی جایگاه ویژ های یافته و هر روزه به تعداد کسانی که عملیا ت بانکی، مالی و حتی خرید و فروش خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهند، افزوده م یشود. دراین میان دریافت و پرداخت قبوض و امکاناتی از جمله اشتراک آب، برق، گاز، تلفن، خدمات بیم های و غیره نیز رفته رفته به قلمرو عملیات الکترونیکی و بان ک های اینترنتی پا گذاشته است. بررسی های انجام شده در ایالات متحده نشان داده است که در سال ۲۰۰۴ در حدود ۴۰ درصد از مصرف کنندگان قبوض را به صورتOnlineپرداخت نمود هاند. این در حالی است که پیش بینی م یشود در سال ۲۰۰۷ ، بالغبر ۶۵ میلیون مشترک آمریکایی قبوض خود را از طریق رو شهای الکترونیکی و مدل تجمع بانکی ( شبک ه های بین بانکی ) [ پرداخت خواهند نمود که درصد فوق به ۹۵ درصد خواهد رسید. [ ۱ این مقاله با بررسی روش های پرداخت الکترونیکی در کشور و بیان نظرات مشترکین تجاری و خانگی و میزان آشنایی آنها با
هریک از روش ها و میزان استفاده آنها از امکانات و زیرساخت های مرتبط را بررسی می کند. آنچه مورد تاکید و بررسی بیشتر در این مقاله قرار گرفته است، مقایسه بین دو گروه مشترکین خانگی و تجاری در زمینه های مشکلات آنها در پرداخت قبوض به روش سنتی، میزان استفاده آنها از امکانات و تجهیزات نوین و میزان آشنایی آنها با روش های پرداخت غیرنقد ی قبوض م ی باشد. این مقایسه از آن جهت اهمیت می یابد که تفاوت ب ین دی دگاه ای ن دو دسته در استقرار مدل ها ی پرداخت ها ی الکترونیکی، برنامه ریزی متفاوتی را می طلبد.
ساختار مقاله به ای نصورت است که ابتدا رو شهای مختلف پرداخت بویژه رو ش های پرداخت الکتریکی و ویژگ ی های آنها تشریح شده است، سپس مشکلات عمده روش کنونی پرداخت قبوض از نظر مردم و کارشناسان بیان شده است . و درنهایت امکانات مشترکین جهت بررسی میزان توانایی فراگیری روش های نوین پرداخت قبوض، میزان آشنایی آنها با رو شهای نوین پرداخت براساس نظرسنجی از مشترکین خانگی و تجاری خدمات عمومی بررسی شده است.