سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدرضا جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسن فلاح – استادیار دانشکده امام حسین (ع)

چکیده:

روشن است که تولید ناب ابزاری قدرتمند است که می تواند نتایج مالی و عملیاتی مطلوبی را در هنگاماستفاده به ارمغان بیاور د. یکی از ابزارهای سیستم تولید ناب ، سفارش JITاس ت. سفارشJIT شاملتحویل مکرر دسته های کوچک اقلام که موجب کاهش حجم موجودیهای انبار می باشد می گرد د. دو دیدگاه در خصوص سفارشJIT وجود دارد : دیدگاه تأم ین کننده و دیدگاه مصرف کننده (خریدا ر). درتحقیقات انجام شده قبلی گروهی از محققین تنها دیدگاه تامین کنند ه(فروشنده) و گروه دیگرسفارش JITرا از دیدگاه مصرف کننده بررسی نموده ان د. منافع مستقیم سفارش JIT قابل محاسبه می باشد لیکن درخصوص محاسبه منافع غیر مستقیم روش تحلیلی و بخصوصی ارائه نگردیده و در مطالعات انجام شده منافع حاصله بصورت توصیفی ارائه شده ان د. برای موفقیت در استقرار سیستم سفارش مبتنی ب ر JITبایستی این سیستم از نقطه نظر منافع خریدار و فروشنده مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیر د. در این مقاله ادبیات مرتبط با اهمیت بکارگیری سفارش JIT
و نجوه محاسبه منافع مستقیم حاصله برای هردوگروه تامین کننده و مصرف کننده ارائه شده است.