سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا محمدعلیها – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران ; دانشکده مهندسی مکانیک
مجیدرضا آیت الهی – دانشیاردانشگاه علم وصنعت ایران ; دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق، نمونه آزمایشگاهی دیسک ترکدار با سوراخ مرکزی به عنوان یک قطعه مناسب برای انجام تستهای چقرمگی شکست مود ترکیبی در سنگها معرفی می شود . این نمونه توانایی ایجاد حالتهای مختلفی از مود ) I بارگذاری کششی ) و مود ) II بارگذاری برشی ) را دارد . در این قطعه با اعمال بار فشاری قطری در راستایی مناسب نسبت به امتداد ترک، ترکیبهای مختلفی از کشش و برش بدست می آید . جهت بدست آوردن ضرایب شدت تنش KI و KII برای این قطعه از روش اجزاء محدود استفاده شده است . در تحلیلهای انجام شده تاثیر پارامترهایی چون طول ترک، زاویه ترک و شعاع سوراخ داخلی بر روی ضرایب شدت تنش مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج تحلیلها نشان می دهد که به طور کلی افزایش طول ترک و افزایش قطر سوراخ داخلی دیسک، افزایش می یابد