سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهریار اردبیلی – کارشناس ارشد شرکت مهتاب برق
شهرام جدید – دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید جلیل زاده – دانشجوی دکترا دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله شاخصی معرفی می گردد که برآورد، تخمین و نظارت وضعیت پایداری ولتاژ سیستم قدرت را به دنبال وقوع اختلال در آن با در نظر گرفتن خواص دینامیکی المان های تشکیل دهنده سیستم قدرت تعقیب نموده و با توجه به سرعت و حجم محاسباتی شاخص , عکس العمل سریع و بهنگام بهره بردار را امکان پذیر می سازد . برای شبیه سازی سیستم قدرت مورد مطالعه از نرم افزار Simu link وPSS/Eاستفاده شده است . سیستم های قدرت نمونه موردمطالعه در این مقاله سیستم ۹ شینه و ۱۷ شینه می باشند . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روش ها قادر به ارائه پاسخ سریعتر و پیشگویی صحیح پایداری ولتاژ با در نظر گرفتن خواص دینامیکی سیستم می باشد .