سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مهدی حیدری – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

در این مقاله به بررسی چند نرم افزار اجزاء محدوددرزمینه اندرکنش سد و مخزن هنگام وقوع زلزله در حوزه زمان پرداخته شده است . از گزینه Impedance به عنوان شرط مرزی جاذب موج انتهای مخزن استفاده شده است . برای هر نرم افزار آنالیزهای تاریخچه زمانی فشار و تغیی ر مکان انجام گرفته و در نهایت المان های مناسب برای سازه سد و سیال مخزن با توجه به مقایسه نتایج بدست آمده از هر نرم افزار و نتایج مرجع که درمورد سد اود – فود ا ( شمال غربی الجزائر ) است معرفی می گردد . کاربرد هر نرم افزار در زمینه های مختلف تحلیل دینامیکی اندرکنش سد ومخزن از جمله روش اویلر – لاگرانژ ، روش لاگرانژ – لاگرانژ ، آنالیز مودال تاریخچه زمانی ( با استفاده از تعداد کمتری از مودهای ارتعاشی ) و…بررسی گردیده ، نرم افزار LISA برای روش لاگرانژ – لاگرانژ یا روش آنالیز مودال تاریخچه زمانی و نرم افزارANSYS برای روش اویلر – لاگرانژ ، معرفی می گردد.