سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه داداشیان – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
سعید شکیب فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت صنایع نساجی، دانشکده مهندسی نسا

چکیده:

در دنیایی که رقابت در آن لجام گسیخته است، سازمانها به تنهایی قادر به دستیابی به اهداف استراتژیک خود نیستند و چاره ای جز پیوستن به همکاریهای مشترک با دیگر شرکتها ندارند. یکی از مهمترین همکاریهای مشترک، اتحاد استراتژیک است .یک اتحاد استراتژیک به طور کلی می تواند از یک آرایش مشترک بین دو یا چند شرکت در راستای دستیابی به یک هدف مشترک تعریف شود. در پژوهش حاضر این گونه مشارکت‌ها از لحاظ ماهیت و عملکرد درحالت دینامیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سیستمهای دینامیک یک روش برای فهم انواع مسائل و موضوعات پیچیده است که مسائل متعددی را تحت پوشش قرار می دهد. انگیزه های موجود در تشکیل اتحادهای استراتژیک در صنایع نساجی در لوپهای علت و معلولی در نظر شد. روش کیفی تحقیق با استفاده از یک مصاحبه سه صفحه‌ای، جهت بدست آوردن اطلاعات دقیق از هشت شرکت نساجی استان اصفهان انجام پذیرفت. برای تحلیل اطلاعات از نوعی فرایند مقایسه ای تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. این واقعیت که در تحقیق حاضر، مشارکت‌های نوع سوم که ترکیبی از فعالیت‌های «در جهت جریان» و «خلاف جهت جریان» هستند، متداول‌ترین نوع مشارکت‌های پیشنهاد شده می‌باشند، گویای این مطالب است که قابلیت شکوفایی و رونق برون‌مرزی هر سه نوع مشارکت وجود داد و این همانگونه که جهانی شدن به معنای ادغام بیشتر بازارها ملتدولت‌ها و فناوری است.