سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی نوشیروانی بابل دانشگاه مازندران
محمدعلی طالب العلم – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

هدف این مقاله بررسی دینامیکی پلهای جاده ای شمال کشور جهت مقایسه اثرفاکتورهایی از قبیل، نوع روش آنالیز دینامیکی، نوع نرم افزار و نوع شتابنگاشت بر نتایج خروجی انواع متداول پلهای جاده ای می باشد. . بدین منظور ابتدا سه پل ازگونه های متداول خرپایی، قوسی فلزی و بتنی به ترتیب به نامهای پل خرپایی چالوس، پل قوسی فلزی جدید بابلسر و پل قوسی بتنی متل قو در نظر گرفته شد. سپس سه نمونه از متداولترین نرم افزار های تحلیل موجود در کشورمان، SAP2000-ver6.44، ETABS-ver7/21و ver6.1-ANSYS جهت انواع آنالیزهای انجام گرفته در این پروژه انتخاب گردید. در ادامه جهت اطمینان از صحت مدلسازی و بدست آوردن برخی پارامترهای آنالیز دینامیکی،بر روی نمونه ها تحلیل استاتیکی و مودال انجام پذیرفت. و در انتها سه روش از مهمترین انواع آنالیز لرزه ای یعنی روشهای آنالیز استاتیکی معادل و دینامیکی خطی و غیر خطی مصالح بر روی نمونه ها انجام گردید. نتایج این مقاله نشان دهنده این حقیقت است که آنالیزدینامیکی در پلهای متداول کوتاه همچون پل قوسی متل قو در حد قابل قبولی کمتر از آنالیز ساده و متداول استاتیکی معادل بوده و در پل چالوس با دهانه ۷۰ مترصرفنظر از پدیده تشدید تحت رکورد طبس نتایج آنالیز دینامیکی در حد قابل قبولی منطبق بر نتایجاستاتیکی معادل است و در پل بابلسر با دهانه تقریبی ۱۰۰ متر نتایج آنالیز دینامیکی در حد محسوسی بیشتر از نتایج آنالیز استاتیکی معادل می باشد. همچنین نتایج نرم افزارهای ساده تر SAPو ETABS، دست بالاتر از نرم افزار دقیق و توانمند ANSYS بدست آمد و بر استفاده از شتابنگاشتهای محلی منطبق بر ویژگیهای ژئوتکنیکی منطقه ای در این پروژه تاکید گردید.