سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی توکلی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
حسن صیادی – استادیار، دانشگاه صتعتی شریف، دانشکدة مکانیک
حمید زراعتگر – استادیار، دانشگاه صتعتی امیرکبیر، دانشکدة کشتی سازی

چکیده:

در دینامیک خارجی به بررسی حرکت دو شناور و اندرکنش آنها با آب اطراف در مدت زمان تصادف پرداخته می شود . هدف از دینامیک خارجی تخمین انرژی جنبشی است که در اثر تغییر شکل پلاستیک شناورها و شکستگی در سازة شناورها آزاد می شود . در این مقاله دینامیک خارجی شناور به روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت . و انرژی آزاد شده در اثر برخورد دو کشتی با یکدیگر محاسبه گردید . بدین منظور فرض شده دو شناور با سه درجة آزادی با یکدیگر برخورد کرده و سعی شده است که کمترین فرضیات مورد استفاده قرار گیرد تا به برخورد واقعی شباهت بیشتری داشته باشد . بدین منظور اصطکاک بین دو شناور نیز در نظر گرفته شده است و اندرکنش کشتی ها با آب اطراف به وسیلة جرم افزوده ارائه شده است . ضرائب جرم افزوده با استفاده از نگاشت لوئیس که مستقل از شکل بدنه است ارائه شده است .