سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسین وفائی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی کارشناس روابط عمومی و بین الملل دانشگاه ت

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه و بررسی مقایسه ای میزان کارآیی کارکنان، براساس تئوری انگیزش ـ بهداشت هرزبرگ می باشد . سؤالات اساسی تحقیق شامل : اندازه گیری و سنجش میزان احساس مسئولیت، حل معضلات شخصی و خانوادگی، بازدهی و پیشرفت شغلی، صرفه جویی در نیروی انسانی و امکانات و ارتقای سطح دانش کارکنان و بررسی میزان انگیزش شغلی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی مانند : جنسیت، نوع خدمت، میزان تحصیلات و سوابق شغلی می باشد . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و نمونة مورد مطالعه شامل ۱۵۰ نفر از کارکنان به طور تصادفی انتخاب شده اند . ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامة محقق ساخته بود که نتایج تحقیق به صورت خلاصه به شرح ذیل می باشد : بین تعطیلی روز پنج شنبه با احساس مسئولیت، حل معضلات شخصی و خانوادگی، بازدهی و پیشرفت شغلی، صرفه جویی در نیروی انسانی و امکانات، ارتقای سطح دانش، جنسیت، نوع استخدام، میزان تحصیلات، میزان سابقه خدمت تفاوت معناداری وجود دارد .