سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داود بهبودی – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی – دانشگاه تبریز ایران
بهزاد سلمانی – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی – دانشگاه تبریز ایران
افشین خلیل پور – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی – دانشگاه تبریز ایران

چکیده:

با توجه به این که ایران کشوری سرشار از منابع غنی و گسترده انرژی میباشـد، تعیـین رابطـة بـین مصـرف انـرژی و رشـد اقتصادی میتواند در تبیین سیاست های بخـش انـرژی کمـک مؤثری به سیاست گذاران نماید . از دیر باز در دیـدگاه مکاتـب مختلــف اقتصــادی، منــابع طبیعــی، ســرمایه و نیــرویکــار از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی بشـمار مـی آمدنـد . در نظریه های جدید رشد، عامل انرژی نیز به الگوها وارد شده است . در این راستا، هدف مقاله حاضر بررسی رابطـة بـین تقاضـای واسطهای انرژی و رشد اقتصادی ایران طی سـال هـای -۱۳۴۶ ۱۳۸۳ ، با استفاده از روش های آزمون علیت گرنجر اسـتاندارد و تصحیح خطا است . نتایج حاصل از علیت گرنجر اسـتاندارد نشان دهندة ایـن اسـت کـه رابطـة علـی دو طرفـه بـین رشـد اقتصادی و تقاضای واسطه ای انرژی وجود دارد . نتایج حاصل از برآورد مدل های تصحیح خطا نیز ضمن تایید آن، نشان می – دهد که ایـن رابطـه علیـت دو طرفـه، هـم در کوتـاه مـدت و بلندمدت،برقرار است . توصیه سیاستی مقاله اینست که به منظور سرعت بخشیدن بـه روند رشد و توسعه اقتصـادی، از اتخـاذ هرگونـه سیاسـتهای تحدید مصرف انرژی در بخـش هـای تولیـدی کـه منجـر بـه کاهش تقاضا و بهـره وری عوامـل و در نت یجـه کـاهش تولیـد می گردد، اجتناب شود