سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فرنگیس الیاسی – دانشجوی دکترای تخصصی آینده پژوهی پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان
محمد اسماعیل نژاد – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی آموزش و پرورش ناحیه ۲ اصفهان

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت روانی دانش اموزان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان) شده بوده است. پژوهش حاضر نوعی مطالعه با روش پژوهش توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری در این تحقیق کلیه دانش اموزان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان می باشد ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد که برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که این ضریب برابر ۰/۹۷۱ می باشد که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه ها می باشد در مورد روایی نیز برای رسیدن به این هدف از نظرات کارشناسان و خبرگان امر در طرح پرسش نامه بهره گرفته شد تا میزان روایی در سطح مطلوبی قرار داشته باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های اماری از امار توصیفی و استنباطی استفاده شد . به منظور بررسی وضعیت تاثیر گذاری اموزش مهارت های اجتماعی در این پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای بهره گرفته شده است و از نرم افزار SPSS21 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین آموزش مهارت های اجتماعی و سلامت روانی و ارتقا عزت نفس و بهبود سبک زندگی رابطه معناداری وجود دارد.