سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
رامین حبیبی کلیبر – استادیار روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
کوثر عباداله وند – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدتی آذربایجان

چکیده:
هدف پزوهش حاضر بررسی رابطه ادراکات محیط کلاسی با انگیزش دانش اموزان است. آزمودنی های پژوهش حاضر شامل ۲۰۰ نفر از دانش اموزان مقطع متوسطه شهر میاندوآب در سال ۹۲-۱۳۹۱ بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری انگیزش دانش اموزان از پرسش نامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری از پرسشنامه MSLQ پنتریچ اسمیت، گارسیا (۱۹۹۱) و به روز شده در ترکیه به وسیله سونگور در سال ۲۰۰۴ استفاده شد و ادراکات محیط کلاسی نیز به وسیله پرسش نامه ادراکات فعالیت های کلاسی توسط جنتری، گابل و رینا (۲۰۰۲) مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که فقط عامل علاقه می تواند انگیزش دانش اموزان را پیش بینی کند. پژوهش حاضر کاربردهایی برای والدین و معلمان و کارکنان مدارس دارد که از یافته های آن می توانند در بهبود انگیزه دانش آموزان استفاده کنند.