سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد رسول خزاعی – مدیرکل کل امور آموزش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سیده مریم حسینی – کارشناس امور بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده:

رضایت شغلی و دیدگاه پرسنل نسبت به نحوه مدیریت به عنوان یک معیار اساسی در ارتقای عملکرد سازمان مطرح است و هدف ارزشیابی کارکنان، ارزیابی عملکر پرسنل به منظوربر طرف نمودن نقاط ضعف و تقویت ویژگی های مثبت در راستای ارتقای کارایی نیروی انسانی سازمان می باشد. هدف این مطالعه تعیین رابطه میان رضایت پرسنل از سیستم و رضایت سیستم از پرسنل در بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه در سال ۱۳۸۳ در راستای برنامه ریزی صحیح و تقویت عملکرد مناسب در یک سیستم درمانی به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به بیماران و افزایش رضایتمندی مراجعین به این مراکز با توجه به تفاوت خدمت در بیمارستان در مقایسه با سایر سازمانها و حتی در بین واحدهای مختلف آن می باشد.در این پژوهش توصیفی-تحلیلی ۱۱۷ نفر از کارکنان شاغل از میان ۱۳۵ نفر جامعه مربوطه، به تناسب از سه حوزه کاری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه برای رضایت شغلی، چک لیست برای ویژگی های پرسنل و نمرات ارزشیابی آنها براساس فرم مربوطه انجام پذیرفت.پرسشنامه شامل ۳۳ سوال پاسخ گزین در پنج حیطه مختلف شامل میزان عمل سازمان به وظایف شناسی و علاقمندی پرسنل به کار محوطه، دیدگاه پرسنل نسبت به نوع نگرش مسوولین و ارزیابی کلی آنها از سیستم بود. برای تحلیل داده ها با به کارگیری نرم افزار SPSS.12 از ضریب از ضریب همبستگی اسپیر من، ANOVA و آزمون ۲X استفاده شد.