سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش
تعداد صفحات: ۳۱
نویسنده(ها):
فریدون سلیمی – مسئول-دکتری اقتصاد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، گروه مدیریت ، ملایر، ایران- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملای
میترا میجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، گروه مدیریت ، ملایر، ایران -اداره کل استاندارد استان همدان، همدان ، ایران

چکیده:
محقق در این تحقیق با بررسی رابطه بین استاندارد سازی با توسعه صادرات محصولات صنایع غذایی ، با استفاده از مدل تحقیق کهابعاد و ویژگی های استاندارد سازی توسعه صادرات محصولات صنایع غذایی را با توجه به شش بعد، هم در استاندارد سازی(کیفیت ، نیروی متخصص، فرهنگ استاندارد سازی، ایمنی و سلامت محصولات، تسهیل مجوزهای قانونی، تقلیل ضایعات) و هم درحیطه توسعه صادرات محصولات صنایع غذایی (فناوری و تکنولوژی، دولت، مزیت رقابتی، محرک های صادرات، اندازه شرکت،تعهد صادراتی) در نظر گرفته است به فرضیه سازی پرداخته و با استفاده از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی و روش گردآوریاطلاعات که مهمترین آن پرسشنامه بوده است ، به تاثیر متغییر مستقل به همراه ابعاد های در نظر گرفته شده آن بر متغییروابسته پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی صنایع غذایی استان همدان،مدیر عاملان واحد های تولیدی صادر کننده ، مسئولین اداره کل استاندارد استان همدان می باشند که جهت تعیین حجم نمونه ،تعداد ۱۰۰ نفر مورد پرسش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی نظیرجدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی،میانگین ، نمودار و آمار استنباطی از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها و از ضریب همبستگیاسپیرمن برای اثبات فرضیه های پژوهش جهت سنجش رابطه استاندارد سازی با توسعه صادرات محصولات صنایع غذایی استفادهشده است . نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که تمامی فرضیات پذیرفته شده اند و در بین ابعاد استاندارد سازی بعد کیفیتبا بالاترین میزان ضریب همبستگی به اندازه ۰٫۶۴۴ با توسعه صادرات محصولات صنایع غذایی رابطه دارد که این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد تهیه شده است.