سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
احمد ودادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز – دکترای مدیریت منابع انسانی
مریم شفیع زاده – رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشها بیمه ایران- کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
زهرا برزگرترمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

چکیده:
در این مقاله به بررسی رابطه بهره وری منابع انسانی با استراتژیهای کسب و کار و استراتژیهای منابع انسانی در شرکت بیمه ایران پرداخته شده است . نمونه تحقیق شامل ۲۲۲ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد ستاد مرکزی بیمه ایران هستند که به روش نمونه گیری تصادفیطبقه ای نمونه گیری و انتخاب شده اند. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. برایاندازه گیری بهره وری منابع انسانی از مدل ACHIVE ، برای سنجش استراتژی از شاخص های هوانگ و چیانگ و برای استراتژیهای منابع انسانی از شاخصهای استوارت و براون استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ۰۹ سوالی بوده و به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمونهای آماری رگرسیون و همبستگی استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده فرضیه اول تحقیق مورد تأیید قرار گرفت، که براساس آن مشخص شد استراتژیهای کسب و کار بر استراتژیهای منابع انسانی تأثیر مثبت و مستقیم دارند . فرضیه های دوم و سوم تحقیق نیز پذیرفته شدند که در نتیجه مشخص شد، استراتژیهای کسب و کار و منابع انسانی، بهره وری منابع انسانی را به طور مثبت و مستقیم تحت تأثیر قرار می دهند . همچنین این تحقیق نشان داد که استراتژی تمایز در مقایسه با استراتژی رهبری هزینه با بهره وری منابع انسانی رابطه قویتر و منسجم تری دارد