سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
اعظم حسن زاده – دانشجوی کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
ابوذر مهربان – کارشناس ارشد جغرافیا اداره کل هواشناسی استان خراسان رضوی
محمد طاهر کفاش – کارشناس کشاورزی اداره هواشناسی تربت حیدریه

چکیده:
آسایش به معنی راحتی انسان دربرابر شرایط محیط طبیعی است و شرایط جوی یکی ازعوامل موثربرسلامت و اسایش انسان است دراین پژوهش اسایش یاعدم اسایش انسان درجزایر کیش و قشم براساس مدلها و شاخصهای زیست اقلیمی ترجونگ با استفاده ازداده های اماری ۲۰ساله مورد بررسی قرارگرفت و بهترین زمان برایانجام فعالیت های محیطی و گردشگری دراین منطقه تعیین شد بررسی ها نشان داد کیش درماه مرداد احساس غالب فوق العاده داغ و دردوماه ازسال دی وبهمن احساس غالب برای انسان خنک است درماه های شهریور تیرخرداد و مهر احساس غالب بسیارداغ و دراردیبهشت احساس غالب داغ است تنها درماه های اذرواسفند هوا مطبوع است درجزیره قشم ازماه اردیبهشت تااخر ماه مهر هوا بسیاردغ و درماه های فروردین و آبان گرم و درماه های آذر و اسفندهوا مطبوع است و تنها دردوماه ازسال دی و بهمن هوا خنک است