سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علی احمدی – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه انگیزه پیشرفت با کارآفرینی می باشد. جامعه آماری این پژوهششامل تمامی کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان در سال ۱۳۹۱ بوده ( ۱۶۹ نفر)که از این جامعه، نمونه ای به حجم ۱۱۸ نفر به روش تصادفی ساده بر اساس فرمول کرجسی و مورگانجهت انجام پژوهش انتخاب شده اند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهتجمع آوری داده ها از پرسشنامه انگیزه پیشرفت (هرمنس، ۱۹۷۷ ) و کارآفرینی (ایمانی، ۱۳۹۰ ) بهره گرفتهشد که روایی و پایایی آنها مورد تایید واقع گردید و در جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماریضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شد و نتایج حاصل نشان داد: بین انگیزهپیشرفت و کارآفرینی رابطه معنی داری وجود داشته و از مولفه های آن تنها مولفه های سطح آرزوی بالا،انگیزه قوی و آینده نگری قادر به پیش بینی کارآفرینی می باشند.