سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

اکبر کشاورزیان پیوستی – کار

چکیده:

حضور قدرتمند یک کشور در بازارهای جهانی و رقابت پذیری محصولات آن معرف پویایی صنایع و پائین بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی آن کشور می باشد . کشورهای موفق در امر صادرات ، معمولاً از سطح تکنولوژی بالا، مدیریت کارآمد و مقیاس های بهینه تولید بهره می برند و در مقایسه با سایر کشورها بهره وری بالاتری دارند . توانمندی صادراتی یک کشور نشان از توانمندی بخش تولید آن کشور دارد . عدم توجه به توانمندیهای بخش تولید و اهمیت بهره وری، باعث نزولی شدن بهره وری صنایع کشور شده و صادرات غیرنفتی را تحت تأثیر قرار داده است که یکی از چالش های اساسی مدیریتی در اقتصاد ایران محسوب می شود .
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با درک موانع ساختاری موجود درعدم موفقیت بخش صادرات و ارتباط آن با بخش تولید، فصل سوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به موضوع رقابت پذیری اختصاص داده و با نکته سنجی منحصربه فردی رشد اقتصادی کشور را منوط به افزایش بهره وری و صادرات قلمداد کرده است . در فصل رقابت پذیری اقتصادی برنامه چهارم؛ دولت موظف شده است در جهت ایجاد بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری ، متوسط سالانه بهره وری نیروی کار را ۵ / ۳ % و متوسط سالانه صادرات را ۷ / ۰۱ % ارتقا بخشد ( ماده ۷۳ برنامه چهارم توسعه ). تحقیق حاضر گام موثری در جهت پاسخ به چالش پایین بودن صادرات غیرنفتی کشور بوده و ابزارهای مدیریتی لازم را برای رفع این چالش ارایه می نماید . مطالعات انجام شده در ادبیات موضوع عنوان مقاله نشان می دهد که در این زمینه تحقیق علمی منسجمی گزارش نشده و کار در این خصوص یک نوآوری محسوب می شود که امید است فتح بابی برای مطالعات آتی باشد . این مقاله در هشت قسمت به ترتیب مقدمه، مبانی نظری، روش شناسی شاخص مالم کؤیست، آمار و اطلاعات مورد استفاده، بررسی وضعیت صادرات در گر وه های صنعتی، بررسی وضعیت بهره وری در گروه های صنعتی، بررسی رابطه بهره وری و صادرات در صنایع کشور، نتیجه گیری و منابع و مآخذ سازماندهی شده است . نتایج اصلی این پژوهش حاکی از آن است که یک رابطه معنی داری بین بهره وری و صادرات در گروه های مختلف صنعتی وجود دار د . شاخص های بهره وری محاسبه شده ، دلیل اصلی نزولی بودن بهره وری صنایع کشور در دوره مورد مطالعه را افت سطح تکنولوژی در گروه های صنعتی معرفی کرده و سطح کارایی مدیریت را در این دوره تقریبأ ثابت ارزیابی کرده است .