سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
خیراله جعفری – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
سمیه جعفری – کارشناس علوم تربیتی

چکیده:
هدف این پژوهش تعیین رابطه ادراک لیاقت و سرمایه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود . روش تحقیق از نوع همبستگی بود. نمونه مورد مطالعه تعداد ۲۰۰ نفر از دانش آموز مقطع متوسطه(۱۰۰ نفر دختر و ۱۰۰ نفر پسر ) در شهر ابهر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسش نامه های سرمایه اجتماعی و ادراک لیاقت بر روی آنها اجرا شدند. برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی از معدل تحصیلی دانش آموزان استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان داد بین ادراک لیاقت ، سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری در سطح ۰/۰۱ وجود دارد.