سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد فاتحی مرج – دانشجوی دکتری مدیریت منابع آب دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
علیرضا برهانی داریان – استادیار گروه منابع آب دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدحسین مهدیان – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

حوزه دریاچه ارومیه به دلیل منابع آب و محیط زیست یکی از مناطق با ارزش کشور ایران به حساب می آید. در این حوزه بیشترین بارندگی مربوط به فصل بهار، پاییز وزمستان است. با توجه به این که این حوزه از نظر اقلیمی نیمه خشک محسوب می شود، تعیین ارتباط بارندگی ها با پدیده ها برای برنامه ریزی منابع آب مخصوصا خشکسالی ها و جلوگیری از خسارات آن نقش مهمی دارد. از میان ایستگاه های بارندگی در حوزه، تعداد ۱۸ ایستگاه که آمار بارندگی آنها بیش از ۳۵ سال بود، انتخاب و بارندگی آنها با شاخص های اقلیمی مقایسه شد. در این مقاله تاثیر این پدیده های اقلیمی بر بارندگی حوزه دریاچهارومیه مورد تحقیق قرار گرفت. در این تحقیق روشی ارائه شده است که تاثیر پدیده های اقلیمی را بهتر مشخص می کند. در این روش فاز مثبت و یا منفی یکی از شاخص ها در یک فصل خاص در نظر گرفته می شود، و سپس ارتباط همزمان آن و بقیه شاخص ها با بارندگی بررسی می شود. نتایج بدست آمده نشان میدهد هرگاه از ترکیب همزمان دو شاخص استفاده شود، همبستگی بیشترین بین بارندگی و شاخص ها حاصل می گردد. همچنین، نتایج این تحقیق نشان میدهدکه بارندگی پاییزه بیشتر تحت تاثیر IOSI (نوسانات جنوبی اقیانوس آرام) و بارندگی زمستانه بیشتر تحت تاثیر شاخص NAO (نوسانات شمال اقیانوس اطلس) است.