سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد بیات موحد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی زنجان

چکیده:

در مطالعات مربوط به پوشش گیاهی، دانستن میزان تولید گیاهی سرپا از موارد مهم و ضروری می باشد که در تعیین وضعیت و ظرفیت مرتع نقش اساسی بر عهده دارد. اما معمولاً اندازه گیری میزان تولید به صرف وقت و هزینه قابل توجهی نیاز دارد، و بنابراین یافتن راه های ارزانتر و آسانتر برای جمع آوری اطلاعات و تعیین مقدار تولید می تواند کمک مؤثری در ارزیابی پوشش گیاهی نماید. در این مقاله سعی گردیده که با یافتن رابطه مناسب بین درصد تاج پوشش گیاهی و میزان تولید سرپا، از وقت و هزینه زیادی که برای اندازه گیری میزان تولید سرپا صرف می گردد جلوگیری شود. برای بررسی تغییرات پوشش گیاهی، تعداد ۱۴ ترانسکت ثابت در عرصه پخش در چهار قطعه مستقر گردیده و با کاربرد روش برخورد خطی، تغییرات درصد خاک لخت، میزان پوشش مرد، و درصد پوشش گیاهی به تفکیک گونه یادداشت شد. برای بررسی تغییرات تولید گیاهی نیز تعداد ۴۰ قطعه ۳×۳ متری ثابت در عرصه پخش انتخاب و هر سال بصورت تصادفی، یک متر مربع از آن برداشت و قسمت های هوایی گیاهان آن بطور کامل قطع و بعد از خشک شدن توزین گردید. این بررسی نشان داد که بین دو عامل برداشت شده، همبستگی معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. بنابراین یک رابطه رگرسیونی درجه دوم با (r2=0/7528) بدست آمد. در قطعه تحت کشت Agropyrun elongatum راهکار استفاده از عامل تاج پوشش x ارتفاع گیاه، ضریب تعیین رابطه رگرسیونی آنرا از ۰/۷۸۹ به ۰/۹۸۴ افزایش داد.