سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حاجی کریمی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
عزت ا… رئیسی – استاد هیدروژئولوژی بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
محمد زارع – استادیار هیدروژئولوژی بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

تاقدیس پودنو بطول ۱۲۰کیلومترد رجنوب شیراز عمدتا ازسازنداهکی اسماری تشکیل گردیده است دراین تاقدیس تعدادی پیزومتر جهت بررسی وضعیت هیدروژئولوژیکی سدتنگاب حفاری شده است این پیزومترها به مدت ۱۷ماه موردمطالعه قرارگرفته و براساس پارامترهای نفوذپذیری دامنه نوسانات سطح آب نوسانات عمده با بارندگی و یا بده رودخانه و موقعیت مورفولوژیکی به دوگروه عمده تقسیم بندی شدند ازویژگیهای گروه اول نفوذپذیری پایین دامنه نوسانات زیاد سطح آب فاصله زیاد ازرودخانه و قرارگرفتن درابراهههای فرعی است این پیزومترها باشبکه های عمده کارستی ارتباط ضعیفی دارند گروه دوم گمانه هایی هستند که نفوذپذیری آنها بالاست این پیزومترها براساس نوسانات سطح آب نسبت به بارندگی و یابده رودخانه به دوزیرگروه a,b تقسیم میشوند زیرگروه A پیزومترهای فاقد نوسان عمده با بارندگی و یابده رودخانه هستند ازمشخصات آنها فاصله نسبتا زیاد ازرودخانه عدم نوسانات کوتاه مدت با بارندگی و بده رودخانه است دراین پیزومترها درهنگام بارندگی نوسان چندانی درسطح اب آنها مشاهده نمی شود دلیل آن وجود لایه های کم نفوذپذیر واحدتدریجی و یالایه های مارن و ضخامت زیادی ازآهک درسطح می باشد زیرگروه Bپیزومترهای دارای نوسان بابارندگی و یابده رودخانه یاهردو می باشند فاصله آنها ازرودخانه کم بوده و بابارندگی و یاتغییرات بده رودخانه نوساناتی ازخود نشان داده اند دراین پیزومترها درمواقع سیلابی آب مولفه عمودی ازرودخانه یا بارندگی بدلیل بالا بودن نفوذپذیری دربالا و زیرسطح ایستابی سریعابه سطح ایستابی رسیده و سطح آب بالا می اید