سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد بیات موحد – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام زنجان

چکیده:

وجود منابع آبی و دسترسی به آن، از عواملی هستند که می توانند درتعیین وضعیت اکولوژیکی هر منطقه نقش مهمی را ایفاکرده و موجب تغییرات عوامل محیطی دیگر گردند که در ارتباط متقابل با همدیگر می باشند. طرح احداث ایستگاه های آبخوانداری و استحصال سیلاب و پخش آن بر روی اراضی هموار دشتها، یکی از مواردی است که ممکن است موجب تغییرات اکولوژیکی وسیعی درمناطق مورد اجرا گردد که بررسی این تغییرات نوع و میزان تغییر عوامل مختلف محیطی را معلوم خواهد کرد. دراین بررسی سعی بر این است که تاثیر میزان استحصال و پخش سیلاب بر روی تغییرات پوشش گیاهی بررسی گردد. برای این منظور، از سال ۱۳۷۸ میزان استحصال سیلاب و دبی ورودی به عرصه پخش اندازه گیری گردیده است. در همین رابطه نیز در عرصه پخش تعداد ۱۵ عدد ترانسکت ثابت مستقر گردیده که با روش Line Intercept Method تغییرات درصد پوشش گیاهی ، درصد خاک لخت و میزان خار و خاشاک بررسی و تغییرات تولید گیاهی نیز با روش قطعتوزین اندازه گیری شده است. بررسیهای آماری با استفاده از روابط همبستگی نشان می دهند که رابطه میزان سیلاب استحصال شده با درصد پوشش گیاهی، خاک لخت و تولید گیاهی در سطح ۵%، و رابطه درصد پوشش گیاهی با درصدخاک لخت ۱% معنی دار بوده و این نشان می دهد که میزان استحصال سیلاب در مقدار تولید گیاهی تاثیر مثبتی داشته و افزایش پوشش گیاهی و کاهش درصد خاک لخت در ارتباط مستقیم بامیزان استحصال سیلاب بوده است. همچنین از معنی دار بودن رابطه بین درصد پوشش گیاهی ومیزان تولید گیاهی می توان چنین نتیجه گرفت که در برداشت داده های صحرایی، با برداشت درصد پوشش گیاهی، با احتمال ۹۹% می توان میزان تولید گیاهی را تخمین زد که این امر می تواند از صرف هزینه و زمان زیادی که برای برداشت تولید گیاهی صرف می شود جلوگیری کند.