سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یحیی پرویزی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

یکنواختی توزیع آب در داخل مزرعه و توزیع بهینـه رطوبـت خـاک در عمق توسعه ریشه دو هدف بسیار مهم بوده که بایستی جهت نیـل بـه حداکثر بازدهی تامین شوند . شاخصهای ایـن دو پـارامتر هـدف تـابع شدت جریان ورودی، مشخصات فیزیکـی و هیـدرولیکی خـاک و نیـز مشخصات و ابعـاد هندسـی سـامانه آبیـاری مـی باشـند (۱) هـر چـه شاخصهای یکنواختی آبیاری بیشتر باشند دیگـر شـاخص هـای بـازده آبیاری و به تبع آن محصـول بـالاتر رفتـه و هـدر رفـت آب از مسـیر جریان نفوذ عمقی کـاهش مـی یابـد (۲) از سـوی دیگـر بـا افـزایش یکنواختی آبیاری، فرصت زمانی نفوذ در همه طول مزرعه یکنواخت تـر شده و با اعمال زمان مناسب آبیاری که متناسب با ظرفیت نگه داشـت خاک و نفوذ پذیری خاک تنظیم می شود توزیع مناسـبتری از رطوبـت خاک در عمق پروفیل و در عمق توسـعه ریشـه خـواهیم داشـت و در نتیجه شاخصهای بازده کاربرد و ذخیره آب نیز افزایش خواهد یافـت . از سوی دیگر عمق حداکثر برداشت آب توسط گیاه که منطبق با عمق توسعه ریشه است بسته به مرحل ه رشد و نوع محصول متفـاوت اسـت . لــذا شــناخت روابــط بــین مشخصــات فیزیکــی و هیــدرولیکی خــاک، یکنواختی توزیع آب آبیاری و توزیع رطوبت در عمق خـاک و در طـول مسیر جریان آب و شـبیه سـازی ایـن روابـط بـه م تخصصـین کمـک می کند تا بتوان ند ضمن ارزیابی بهتر س امانههای موجود و تعیین نقـاط ضعف و قوت آنها ، پیشنهاداتی نیز برای بهبـود وضـعیت موجـود ارائـه نمایند (۳) همچنین با مدلسازی روابط بین شاخص های فوق به روابـط ریاضی برای کاربرد در طراحی سـامانه هـا و تحلیـل عملکـرد سـامانه دست یابند .