سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مسعود یوسفی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویر
عبدال شهریور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بوی
محمود فتاحی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

استان کهگیلویه و بویراحمد با سطحی معادل ۹۹۷۰۰۰ هکتـار جنگـل (%۲۰ جنگلهای غرب ) از انبوه تـرین جنگـل هـای زاگـرس برخـوردار می باشد . ۷۲ گونه درختی متعلق به ۳۰ خانواده در این جنگلهـا وجـود دارد که حدود ۸۰ درصد آن را بلـوط ایرانـی (Quercus persica )و۱۵ درصد آن را پسته وحشی و پنج درصد باقیمانـده را سـایر گونـه هـا تشکیل می دهد (۱) نتایج حاصله از مطالعات نشان می دهد که به طـور کلی سه تیپ در جنگل های منطقه مشاهده می گردد . -۱ تیپ بلـوط – بنه، -۲ بنه – خنجوک، -۳ بنه – بادام . در این تیـپ هـا عوامـل خـاک، رطوبت، درجه حرارت و ارتفاع جهت جغرافیایی و شیب از عوامل مهـم و اصلی و تعیین کننـده نحـوه پـراکنش گونـه هـای مختلـف درختـان جنگلی می باشد (۲).