سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
محمد حسنی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران واحد تهران شمال
محمد رجبی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزادتهران واحد تهران شمال

چکیده:
در این پژوهش رابطه بین جریان نقد آزاد و فرصتهای سرمایهگذاری در ۱۰۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۲۸۳۱ تا ۲۸۳۲ به مدت ۷ سال مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری یکی از مهمترین اهدافواحد انتفاعی میباشد که از طریق استفاده بهینه از جریان نقد آزاد، بکارگیری مناسب اهرم مالی و سیاست تقسیم سود میسر میگردد. لازم بهذکر است عوامل دیگری مانند اندازه شرکت و هزینههای نمایندگی نیز به نوبه خود بر ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری تأثیرگذار میباشد. از این رو، در این پژوهش تأثیر جریان نقدآزاد با در نظر گرفتن متغیرهای سیاست تقسیم سود، هزینه نمایندگی، اهرم مالی و اندازه شرکت بر فرصت- های سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برازش مدلهای پژوهش با استفاده از روش تحلیل رگرسیونی حسب مورد شامل روشرگرسیون دادههای ترکیبی یا روش رگرسیون دادههای مقطعی ارائه شدهاند. شواهد حاصل از آزمونها در سطح کل مشاهدههای نمونهای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان داد که رابطه معنیدار و منفی بین جریان نقد آزاد و فرصتهای سرمایهگذاری وجود دارد. این پیامدها در نهایت نشان میدهند که رابطه بین جریان نقد آزاد و فرصتهای سرمایهگذاری در تشخیص و نحوه برخورد مدیران شرکتها با مقوله بهرهگیری از وجوه در اتخاذ تصمیمات مناسب اقتصادی در مورد فعالیتهای سرمایهگذاری، بسیار حائز اهمیت است.