سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فتح الله نوروزی بیله سوار – کارشناس ارشد حسابداری، مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد پارس آباد
رباب شهبازی – کارشناس ارشد حسابداری
سیدنادر موسوی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:
هدف از اجرای این پژوهش, بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و با هدف کاربردی و از نظر روش شناسی از نوع پس رویدادیاست جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حاکمیت شرکتی در اینپژوهش با استفاده از چهار شاخص (تمرکز مالکیت, مالکیت نهادی, درصد مدیران غیر موظف و دوگانگی وظایف مدیر عامل) اندازه گیری شد. از اطلاعات صورتهای مالی شرکتها در طول سال های 1391-1387 برای اندازه گیری هزینه سرمایه سهام عادی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss و روش همبستگی به کار گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ویژگی های حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه سهام عادی اثرگذار است. شاخص هایتمرکز مالکیت و درصد مدیران غیر موظف و اندازه شرکت اثر مستقیم معناداری بر هزینه سرمایه سهام عادی دارند. ابعادمالکیت نهادی و دوگانگی وظایف مدیرعامل اثر معکوس معناداری بر هزینه سرمایه سهام عادی دارند. متغیر کنترلی نسبت سودبه هزینه بهره اثر معنی داری بر هزینه سرمایه سهام عادی ندارد.