سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
نصرا… عباسی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

یکی از عوامل مهم کنترل کننده رفتارهای محیطی مارنها خصوصیات شیمیایی آنهاست. در این مقاله که بخشی از نتایج بدست آمده از اجرای طرح تحقیقاتی می باشد به بررسی رابطه بین ویژگی های شیمیایی مارنها با واکنشها و رفتارهای محیط آنها پرداخته می شوذ. بدین منظور ابتدا با بررسی عکسهای هوایی(مقیاس ۱/۲۰۰۰۰) واحدهای مختلف رسوبات مارنی در محدوده قزل اوزون سفلی مشخص و نقشه زمین شناسی آنها ترسیم گردید. سپس با استفاده از پیمایش های صحرایی وضعیت و مورفولوژی تشکیلات مارنی مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه ویژگی های ژئوشیمیایی مارنها ۲۹ نمونه از این مارنها را برداشت و خصوصیات شیمیایی آنها بررسی شد. در این بررسی برخی از املاح مهم مارنها و همچنین ویژگی های شیمیایی مارنها چون PH و EC در نمونه های جمع آوری شده مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که نمونه های مارنی که از عمق برداشت شده اند و همچنین مارنهای واقع در اراضی شیب دار و مارنها به رنگ خاکستری-سبز دارای غلظت املاح محلول بالا و در نتیجه EC بیشتری می باشند. بطرف راس توالی تشکیلات مارنی روند تصاعدی در میانگین غلظت سدیم، کلسیم، کلر و همچنین درصد گچ و ECمشاهده می شود.