سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمود سلطانی پور جلال آباد – دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
مهشید تجربه کار – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید باهنرکرمان

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی، راهبردهای انگیزشی و یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی شهر رفسنجان انجام شد. تعداد نمونه ۶۶۳ نفر از بین کلیه دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر رفسنجان انتخاب شد و بر روی آنها ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد خودپنداره راجرز و راهبردهای انگیزشی و یادگیری پینتریچ و همکاران ( ۱۹۹۱ ) اجرا شد. یافته های پژوهش در زمینه فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که عملکرد تحصیلی بر حسب خود پنداره، راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری قابل پیش بینی است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه بین جنسیت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان معنادار است اما بین متغیرهای جنسیت دانش آموزان و خودپنداره دانشآموزان نیز با عملکرد تحصیلی رابطه معنادار مشاهده نشد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که رابطه خطی بین متغیر عملکرد تحصیلی با راهبرد انگیزشی خودکارآمدی در گروه دختران و پسران متفاوت است اما رابطه خطی بین متغیر عملکرد تحصیلی با راهبرد یادگیری در گروه دختران و پسران متفاوت نیست.