سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سید علیرضا موسوی فر – دانش اموخته کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
پروین احتشام زاده – دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز استادیار گروه روان شناسی
بهنام مکوندی – دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز استادیار گروه روان شناسی

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خودشکوفایی با رضایت مندی زناشویی معلمان شهر حمیدیه بود. نمونه اماری شامل ۱۶۰ نفر معلم (۸۰ نفر زن و ۸۰ نفر مرد) بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب و به ۸۰ نفر زن و ۸۰ نفر مرد تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های خودشکوفایی مازلو و رضایت زناشویی انریچ بود. این تحقیق از نوع همبستگی بود و نتایج تحلیل آماری با روش ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان خوشکوفایی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد بدین صورت که با افزایش میزان خودشکوفایی افراد میزان رضایت مندی زناشویی آنان افزایش یافت.