سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد سوسنی – کارشناس ارشد جنگلداری و مرکز آموزش جهاد سازندگی استان لرستان خرم اباد

چکیده:

به منظور بررسی ارتباط بین درون قرمزی و درون تهی درخت راش با قطر برابر سینه و سایر عوامل رویشگاهی مانند ارتفاع از سطح دریا شیب زمین و جهات جغرافیایی این بررسی در منطقه وبسر از جنگلهای شمال کشور انجام شد. برای انجام این بررسی در ۴۰۰ درخت نمونه برداری شده و قطع شده میزان درون قرمزی و درون تهی مورد بررسی دقیق قرارگرفت که از این تعداد ۲۷۷ درخت واحد درون قرمزی و درون تهی شناخته شده و عوامل مورد نظر در آنها اندازه گیری شدند. دراین بررسی بین عوامل میانگین قطر درون تهی و قطر برابر سینه وهمچنین بین حداکثر قطر درون قرمزی و قطر برابر سینه در سطح ۹۹% اعتماد ارتباط معنی داری حاصل شد . همچنیندر این بررسی بین عوامل درون تهی و درون قرمزی با عوامل شیب ارتفاع از سطح دریا و جهات جغرافیایی هیچ گونه ارتباط معنی داری حاصل نشد.