سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
محمود یحیی زاده فر – استاد، دانشکده اقتصاد و امور اداری، دانشگاه مازندران
شهاب الدین شمس – استادیار، دانشکده اقتصاد و امور اداری، دانشگاه مازندران
داود مرادی چراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصادوعلوم اداری،دانشگاه مازندران

چکیده:
اگر چه رشد بهره وری از اهمیت مرکزی در اقتصاد برخوردار است، تا حد زیادی در امور مالی ناشناخته مانده است. رشدبهره وری یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر بازده سهام شرکتها به شمار می آید که کمتر به آن پرداخته شده است. در اینمقاله رابطه بین رشد بهره وری و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۸۶ تا ۹۱ مورد بررسی قرار می گیرد. داده های سری زمانی بصورت فصلی جمع آوری شده و بوسیله نرم افزر E-views به روش داده های تلفیقی (تابلویی) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از یک دوگانگی در سطح کل و سطح خرد است، بدین ترتیب که یک رابطه منفی و معناداری بین بازده بازار و رشد بهره وری در سطح کل و یک رابطه مثبت و معنادار بین بازدهشرکت و رشد بهره وری شرکت وجود دارد. اما رابطه معناداری بین بازده هر یک از شرکت ها و رشد بهره وری در سطح کل یافت نشد.