سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
رضا پیرایش – استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، ایران
سیده مینا مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی -مالی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، ایران

چکیده:
بازده سرمایه گذاری یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین گزینه های سرمایه گذاری است و سرمایه گذاران در پی فرصت هاییهستند که بازده خود را افزایش دهند. برای رسیدن به این منظور افراد سرمایه گذار باید عوامل متعددی را در نظر گیرند. اصلی ترینعاملی که هر سرمایه گذار باید در تصمیم گیریهای خود مورد توجه قرار دهد نرخ بازده سهام است و سرمایه گذاری در هر گروه ازدارایی ها اثرات متفاوتی بر بازدهی، عملکرد و انعطاف پذیری شرکتها خواهد داشت. لذا مسئله ی اساسی تحقیق این است که چه عواملیبر این بازده تاثیرگذارند و نحوهی تاثیرگذاری آنها به چه صورت است؟ از این رو در این مقاله به بررسی رابطه بین نرخ رشد مجموع دارایی ها، رشد دارایی های جاری و غیر جاری، تغییرات سرمایه در گردش با بازده سهام پرداخته شده است. دوره زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ بوده است که با توجه به محدودیت انتخاب شرکتها تعداد ۱۳۶شرکت جهت انجام آزمون انتخاب گردیده است. قبل از آزمون فرضیه ها به منظور سنجش کارا بودن مدلهای تحقیق از آزمون ناهمسانیواریانس استفاده شده است که نتیجه آن حاکی از کارا بودن مدلهای تحقیق بوده است. جهت برازش بهترین مدل داده های ترکیبی ازآزمون چاو و هاسمن استفاده گردیده است. مدل اول تحقیق با استفاده از داده های اثرات مشترک انجام شده است که نتایج آن بیانگراین است که بین رشد داراییها و بازده سهام رابطه مثبت معناداری وجود دارد. مدل دوم نشان میدهد که بین رشد دارایی های جاری وبازده سهام رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد و بین رشد دارایی های غیرجاری و بازده سهام رابطه ی مثبت اما غیرمعنادار وجود دارد. درنهایت مدل سوم بیان می کند که بین تغییرات سرمایه در گردش و بازده سهام رابطه مثبت معنادار وجود دارد.