سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

عبدالله معتمدی – استادراهنما
سکینه واحدی –
اکرم آرامش –

چکیده:

خانواده اولین و با دوامترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان و زمینهسازرشد اجتماعی، عقلانی، اخلاقی و عاطفی آنان است. زن و مرد در سایه ازدواج مشروع مکمل یکدیگر میشوند و میتوانند راه سعادتمندانهای را در پیش گیرند و دلدار و آرامشبخشیکدیگر باشند. در رفع مشکلات پناه یکدیگر باشند که اگر چنین شد رضایتمندی زناشویی در زندگی بدست خواهد آمد. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر و نقش سطح اعتقادات مذهبی، جنس و سن برمیزان رضایتمندی زناشویی میباشد. در این پژوهش، ابزار مورد استفاده برای رضایتمندی زناشویی پرسشنامه انریچ(Enrich) بوده و برای تعیین سطح اعتقادات مذهبی از آزمون جهتگیری مذهبی استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق دانشجو معلمان متأهل دانشگاه شهرکرد میباشد و نمونهگیری به صورت تصادفی خوشهای میباشد که از بین ۲۴۹ نفر، ۱۲۵ نفر که ۶۳ نفر مردو ۶۲ نفر زن مورد تحقیق قرار گرفتهاند. که پس از جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتایج زیر بدست آمده: -۱ بین سطح اعتقادات مذهبی و رضایتمندی زناشویی رابطه معناداری وجود دارد.-۲ بین جنسیت و رضایتمندی زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد. -۳ بین جنسیت و سطح اعتقادات مذهبی هیچ رابطهای وجود ندارد. -۴ بین سن ازدواج و رضایتمندی زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد.با توجه به یافتههای تحقیق پیشنهاد میشود دولت و دستاندرکاران امکان بالا بردن سطح اعتقادات مذهبی را با برگزاری کلاسها، فیلمهای آموزشی و… در بین همسران فراهم آورد، تا شاهد افزایش میزان رضایتمندی زناشویی باشیم. همچنین پیشنهاد میشود با ارائه خدمات مشاورهای بین زوجین جوان، آگاهیهای لازم را در رابطه با زندگی زناشویی به آنان ارائه دهند، تا زندگی سرشار از لذت و خوشی را تجربه کنند.