سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حسین قنبری – دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
موسی احمدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:
اندیشمندان و کارگزاران مدیریت برای بهبود عملکرد سازمان ها، اقدام به نوآوری های مختلفی از جمله مدیریت کیفیت جامع،بهبود مستمر، تحول سازمانی، تعیین اندازه صحیح سازمان ها کرده اند. هدف مشترک تمامی این رویکردها، تغییر نحوه انجام کارها به منظور بهبود عملکرد سازمانی است . در این میان یکی از نوآوری های مدیریتی که به سرعت متداول شده است، جهت گیری فرآیندکسب و کاراست . مطابق با فلسفه جد ید کسب و کار، سازمان باید برای ارائه کردن هر دو جریان اطلاعاتی افقی و عمودی ، به عنوان ضرورتی برای استقرار اهداف کلی سازمان، طراحی شود . بنابراین این تحقیق به بررسی رابطه بین رویکرد استراتژیک مدیریت فرآیند کسب و کار بر عملکرد مالی و غیر مالی در شرکتهای متوسط و بزرگ شهرستان ابهر پرداخته ،و با تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارSPSS 21 و ضریب همبستگی پیرسون از بین ۰۲۱ پرسشنامه گردآوری شده از نمونه آماری به نتایج زیر حاصل گردید رویکرد استراتژیک با مدیریت فرآیند کسب و کار برفرآیند ارزیابی عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد ، بین فرآیند ارزیابی عملکرد بر عملکرد غیرمالی تاثیر رابطه معنی داری وجود دارد ، و بین فرآیند ارزیابی عملکرد بر عملکرد مالی از طریق عملکرد غیرمالی تاثیر رابطه معنی داری وجود دارد