سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داوود کیا کجوری – دکتری مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
میثم عباس پلنگی – دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دا
سیده سارا موسوی دولت آبادی – دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

رهبری یک رفتار چند بعدی است این ابعاد گرچه متعدد و معین است اما وابسته به شخصیت رهبر و الزامات وظیفه ای مورد عمل او و زیر دستانش تغییر می کند.البته خواستگاه ها و موقعیت ها، نیاز و انتظارات زیردستان او و همچنین محیط سازمانی و فیزیکی که او و همکارانش در آن اشتغال دارند نیز دامنه این ابعاد را تغییر می دهد یعنی بر سبک رهبری او تاثیر خواهند گذاشت استرس یا فشار روانی برای اکثر مردم واژه آشنایی است چرا که همه ما به درجات مختلف آن را تجربه کرده یا می کنیم. در واقع زندگی عاری از فشار روانی امکان ندارد و آدمی برای آن به کار و کوشش بپردازد بایستی کمی فشار روانی را احساس کند. رهبری نیز از این واژه به دور نسیت.
هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و میزان استرس مخرب کارکنان با توجه به موضع کنترل کارکنان در سازمان تامین اجتماعی ایران می باشد. بر این اساس سعی شد ضمن شناختی از، رهبری، استرس مخرب، سبک رهبری و کانون کنترل، تناسب یا عدم تناسب بین آنها را مشخص می نمائیم.برای انجام این کار به مطالعاتی مبانی نظری تحقیق و مطالعات انجام شده در زمینه تحقیق در داخل و خارج از کشور، همچنین به جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک پرداخته و برای آزمون فرضیات از آزمون همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد. نتیجه تحقیق نشان داده است که بین سبک رهبری مدیران و میزان استرس مخرب کارکنان به توجه به موضع کنترل کارکنان سازمان هیچ تناسبی وجود ندارد، زیرا از چهار فرضیه تحقیق هیچکدام مورد تأیید قرار نگرفته اند.