سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
احمد میرحسینی – دانشکده فنی و حرفه ای سما ، واحدآزادشهر
حمید رضایی – دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علی آباد کتول،گروه کارآفرینی،دانشجوی دکتری تخصصی کارآفرینی فناوری

چکیده:
در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک های رهبری با تعهد سازمانی در دانشکده های سما منطقه ۰۱ وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته شده است. در این راستا سبک های رهبری بر اساس الگوی هوق تون ونیک ۲۱۱۲ و تعهد سازمانی برمبنای الگوی الن و می یر ۲۱۱۱ مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشکده های سما منطقه ۰۱ وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد ۵۹ نفر می باشد . حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ۶۷ نفر تعیینگردید.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی و همبستگی می باشد . برای گردآوری اطلاعات در خصوص نگرشکارکنان نسبت به سبک های رهبری و تعهد سازمانی از دو پرسشنامه استفاده گردید که برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ )پرسشنامه سبک های رهبری۰/۸۱و پرسشنامه تعهد سازمانی۰/۸۵و برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوایی استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی و درصدو رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و روش مدل بندی رگرسیونی استفاده شده است .نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد: بین سبک های رهبری و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.