سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
جعفر پوریا – کارشناس ارشد علوم تربیتی دبیر آموزش و پرورش (نویسنده مسئول)
مجید واحدی – استادیار مدیریت آموزشی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
منصور رادمنش – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی مدرس دانشگاه پیام نور
ابراهیم اسدی فر – کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی (دبیر آموزش و پرورش)

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری . هوش هیجانی می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد پلدشت می باشند. نتایج نشان داد که بین سبک های فرزندپروری و هوش هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین سبک های فرزندپروری مقتدر و سهل گیر با هوش هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین سبک های فرزندپروری استبدادی و مسامحه کار با هوش هیجانی رابطه ای منفی و معناداری وجود دارد مولفه های سبک فرزندپروری مقتدرانه و سهل گیرانه نیرومندترین مولفه ها در پیش بینی و تبیین هوش هیجانی هستند.