سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمد رحیمیان – کارشناس ارشد جامعه شناسی – دانشگاه شاهد

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی فرسودگی شغلی در بین مددکاران می پردازد. هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با فرسودگی شغلی در بین مددکاران می باشد؛ پرسنل مددکاری به دلیل ماهیت حرفه خود مستعد فرسودگی شغلی هستند این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام شده است. پرسش نامه متغیر سرمایه اجتماعی محقق ساخته و متغیر فرسودگی شغلی نیز با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش سنجیده شد و اعتبار و پایایی این پرسشنامه ها هم مطلوب ارزیابی شد؛ نمونه این تحقیق از بین مددکاران شاغل در تهران از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند؛ مهمترین نتیجه این تحقیق تایید فرضیه اصلی یعنی رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی و فرسودگی شغلی است،که رابطه معکوس و قوی بین این دو وجود دارد. یعنی هرچه میزان سرمایه اجتماعی بالا می رود از فرسودگی شغلی فرد کاسته می شود.